AI thúc đẩy kinh tế phát triển

Yếu tố quan trọng để ứng dụng AI là nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải có tư duy đổi mới, phân tích, tổng hợp để ra quyết định đúng đắn

AI thúc đẩy kinh tế phát triển
Xem thêm