Chuyển đổi số giảm chi phí logistics

Hiện hoạt động vận tải chiếm khoảng 55%-65% chi phí logistics, cao nhất trong các dịch vụ

Chuyển đổi số giảm chi phí logistics