Theo Thanh tra TP HCM, trong quá trình thực hiện dự án, với vai trò là đại diện chủ đầu tư, BQLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ có nhiều thiếu sót cơ bản cần phải chấn chỉnh.

Nổi bật là việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán, tổ chức triển khai thực hiện thi công và quyết toán công trình. Cụ thể, công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán tại 3 dự án (Dự án Xây dựng đường song hành với đường Rừng Sác; Dự án Nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2; Xây dựng tuyến đường Liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn) còn một số vi phạm như sau: sử dụng định mức, vận dụng định mức, đơn giá, khối lượng... chưa phù hợp làm chênh lệch tăng giá trị dự toán tại các dự án với số tiền là hơn 3,3 tỉ đồng.

Theo thanh tra việc này là không phù hợp so với bản vẽ thiết kế thi công được duyệt; không đúng định mức xây dựng công trình theo quy định pháp luật và quy định của TP HCM. Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo BQLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ được phân công phụ trách, Sở Giao thông vận tải, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công tác quyết toán tại Dự án Nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An, trong đó có việc tính khối lượng chưa phù hợp trong công tác ván khuôn cọc, là thực hiện không đúng theo biện pháp thi công được duyệt và bị xử lý theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 34 Nghị định 139; buộc hủy bỏ kết quả nghiệm thu và thu hồi giá trị tính sai theo quy định tại điểm b, khoản 5 điều này. Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo BQLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ được phân công phụ trách, đơn vị tư vấn giám sát thi công và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

TP HCM: Hàng loạt dự án ở huyện Cần Giờ bị... tuýt còi! - Ảnh 1.

kết luận thanh tra

Ngoài ra, một số biên bản nghiệm thu tại các dự án: Nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2, Xây dựng tuyên đường Liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An chưa có xác nhận đầy đủ của các bên tham gia nghiệm thu là không đúng theo quy định. Nhật ký công trình tại các dự án: Nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2, Xây dựng tuyến đường Liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An, xây dựng đường song hành với đường Rừng Sác không ghi đầy đủ thông tin về số lượng máy móc, nhân sự tại công trường; một số trang nhật ký không có xác nhận của đơn vị tư vấn giám sát là không đúng theo quy định. Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo BQLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ được phân công phụ trách, đơn vị tư vấn giám sát thi công và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Từ những kết luận trên, Chánh Thanh tra TP HCM kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu kết luận chỉ đạo như sau: Giao Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ chỉ đạo BQLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ thực hiện nghiêm túc và kịp thời các kiến nghị theo kết luận thanh tra. Rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt các dự án đầu tư phải đảm bảo tiết kiệm, phát huy hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo BQLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ có vi phạm như đã nêu. Xem xét điều chỉnh giảm giá trị quyết toán tại dự án Nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An.

Chỉ đạo Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có thiếu sót như đã nêu tại kết luận thanh tra. Tổ chức lập, thẩm định, trình, phê duyệt lại dự toán các gói thầu xây lắp tại dự án: Xây dựng đường song hành với đường Rừng Sác, nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2, xây dựng tuyến đường Liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn theo đúng quy định, làm cơ sở thực hiện công tác nghiệm thu; thanh, quyết toán công trình.

Tổ chức lập, trình UBND huyện Cần Giờ phê duyệt giảm quyết toán tại dự án Nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An. Chỉ đạo nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát rà soát lại tất cả hồ sơ quản lý chất lượng công trình, bổ sung, hoàn thiện trước khi thực hiện nghiệm thu quyết toán công trình.

Rà soát chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư, công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán; tăng cường cán bộ có phẩm chất, trình độ năng lực chuyên môn phù họp với công tác quản lý, giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo phụ trách, chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế - dự toán, chủ trì thẩm tra, tư vấn giám sát, chỉ huy trưởng công trường và cá nhân có liên quan để xảy ra các thiếu sót trong công tác lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán; nghiệm thu, thanh quyết toán công trình; công tác quản lý, giám sát thi công công trình theo kết luận thanh tra. Xem xét, chấn chỉnh việc chỉ định thầu đối với các nhà thầu tư vấn có liên quan đến vi phạm trong công tác lập dự toán với giá trị hơn 3,3 tỉ đồng như đã nêu ở phần trên. Khẩn trương thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Thanh tra Bộ Xây dựng và Kiểm toán Nhà nước.

Bài và ảnh: Bảo Ngọc