Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, thực hiện chương trình toàn khóa, từ ngày 16 đến ngày 18-5, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp bàn về các nội dung: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (báo cáo chính trị, báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011, báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng); tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

TP HCM: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Quán triệt các nội dung của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị các cấp ủy, các cán bộ chủ chốt TP, các địa phương triển khai tổ chức có hiệu quả Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung chỉ đạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo ông Nguyễn Thành Phong bên cạnh việc chuẩn bị cho đại hội, phải tập trung cho các mục tiêu, phát triển kinh tế xã hội; cùng với công tác chuẩn bị nhân sự, cần phải chú ý đến nội dung, xác định định hướng sắp tới. Mặt khác, các cấp uỷ, địa phương phải chú ý làm tốt công tác chính trị tư tưởng, định hướng thông tin trước sau đại hội; đẩy mạnh công tác thi đua yêu nước, hoàn thành các chỉ tiêu đại hội.

Tin, ảnh: Tr.Hoàng