Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Tân Phú.

Theo đó, về việc thu nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, thanh tra kết luận còn tồn từ năm 2006 đến ngày 31-12-2019 là 1.062 hồ sơ với giá trị ghi nợ theo hồ sơ tính tại thời điểm các hộ gia đình, cá nhân ghi nợ có số tiền là 374,44 tỉ đồng.

Số hồ sơ còn nợ tiền sử dụng đất của tổ chức tính đến ngày 31-12-2019, còn 1 hồ sơ nợ tiền sử dụng đất của Công ty CP Địa ốc Tân Phú, tổng cộng số tiền còn nợ là hơn 174 tỉ đồng. Cụ thể, Công ty Phú Tân được UBND TP chấp thuận chuyển hình thức từ cho thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011, giao đất để thực hiện dự án từ năm 2012. Thế nhưng đến thời điểm thanh tra, công ty này chưa thực hiện hoàn tất việc nộp tiền sử dụng đất và cũng chưa triển khai thực hiện dự án.

Từ kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo nóng quận Tân Phú - Ảnh 1.

UBND quận Tân Phú

Về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, tính đến thời điểm thanh tra còn 224 nhà, đất quận đang quản lý, chưa được sắp xếp, xử lý theo quy định. Việc quản lý, sử dụng, cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Đội Quản lý nhà có nhiều hạn chế, thiếu sót trong bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; xây dựng hợp đồng cho thuê nhà ở;  xác định diện tích cho thuê;... Ngoài ra, theo báo cáo công nợ của Đội Quản lý nhà, tính đến ngày 30-6-2020, số tiền cho thuê nhà ở chưa thu được để nộp ngân sách nhà nước là hơn 1,6 tỉ đồng. Riêng công tác thu, nộp ngân sách tiền cho thuê nhà xưởng, tính đến ngày 30-6-2020, số tiền cho thuê nhà xưởng chưa thu được để nộp ngân sách nhà nước là 321.848.000 đồng. Đặc biệt, về tiền thuê đất phải nộp cho cơ quan thuế, theo danh sách quản lý của Chi cục Thuế quận Tân Phú, Đội quản lý nhà còn nợ số tiền thuê đất chưa thu để nộp ngân sách nhà nước tính đến ngày 15-7-2020 là hơn 5,5 tỉ đồng.

Kế đến kết luận thanh tra cũng chỉ ra tại thời điểm thanh tra, đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được UBND TP phê duyệt không được công khai tại trụ sở UBND quận Tân Phú và cổng thông tin điện tử của quận theo quy định. Về công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch xây dựng, tại thời điểm thanh tra, 3 đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phủ toàn bộ diện tích quận Tân Phú đã được UBND TP phê duyệt không được công khai tại trụ sở UBND quận và trên cổng thông tin điện tử của quận theo quy định.

Riêng về công tác cán bộ, kết luận chỉ rõ trong năm 2018, 2019, UBND quận Tân Phú chỉ thực hiện tinh giản được 5 biên chế là chưa đảm bảo số lượng so với lộ trình cần thực hiện trong 2 năm được UBND TP phê duyệt. Hơn nữa, có 8 trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác (năm 2018 có 4 trường hợp, năm 2019 có 4 trường hợp) theo quy định....

Trách nhiệm thuộc chính chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận Tân Phú phụ trách lĩnh vực, trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc quận và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

Từ kết luận thanh tra, theo thông báo của Văn phòng UBND TP, Chủ tịch UBND TP kết luận và chỉ đạo chủ tịch UBND quận Tân Phú nghiêm túc thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định. Phải thực hiện kê khai, sắp xếp, xử lý các nhà, đất quận đang quản lý, sử dụng theo quy định. Chấn chỉnh ngay việc quản lý, cho thuê các nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;... Tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra; qua kiểm điểm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp quy định.

Bảo Ngọc