Dự thảo quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (gọi tắt là quy định nêu gương) trình ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (Hội nghị Trung ương 8) gồm 4 điều. 

Cụ thể điều 1 - quy định trách nhiệm nêu gương của cán  bộ, đảng viên, nhất là uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng và nhấn mạnh cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Điều 2 - từng đồng chí uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng cùng với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên còn phải thực sự gương mẫu thực hiện. Điều 3 - từng đồng chí uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống. Điều 4 - tổ chức thực hiện. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động từ chức khi không đủ uy tín - Ảnh 1.

Hội nghị Trung ương 8 - Ảnh: Nhật Bắc

Cụ thể điều 1 quy định: Tất cả cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nghiêm túc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về "Những điều đảng viên không được làm", Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên". Cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Điều 2, gồm 10 điểm, yêu cầu từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ủy viên Trung ương Đảng phải gương mẫu về bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu; đạo đức, lối sống, phong cách làm việc; trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Theo đó, điều 2 quy định các cán bộ nêu trên phải trung thành tuyệt đối, kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội với đường lối mới của Đảng; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng; không ngại khó khăn gian khổ; thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, tôn trọng pháp luật; thường xuyên đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm; thực sự dân chủ, công tâm, khách quan; mẫu mực về đạo đức, lối sống…

Đặc biệt tại điểm 10 của điều 2 có quy định mới là: Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ủy viên Trung ương Đảng chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín, hoặc để địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ chính trị hoặc để xảy ra mất đoàn kết kéo dài, hoặc để cán bộ cấp dưới trực tiếp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng phải xử lý bằng pháp luật.

Chống háo danh, phô trương, "đánh bóng" tên tuổi, hứa suông...

Điều 3 của dự thảo gồm 9 điều.

Khoản 1 điều 3 nêu rõ, một trong những việc phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống lại là chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thành tích, "tư duy nhiệm kỳ", công thần, tự cao, tự đại, háo danh, phô trương, "đánh bóng" tên tuổi; hứa suông, nói không đi đôi với làm; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác.

Còn tại khoản 9 điều này nêu rõ, một trong những việc phải kiên quyết chống là: lợi dụng uy tín, mượn danh người khác để nói, viết, đăng tin bài sai sự thật, tạo dư luận, gây ảnh hưởng nhằm đề cao cá nhân mình, tô hồng thành tích hoặc bôi nhọ, hạ thấp uy tín tập thể, cá nhân khác.

Không đầu tư tài chính, mua bất động sản ở nước ngoài, chơi golf...

Dự thảo quy định cũng lưu ý từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng phải mẫu mực về đạo đức, lối sống, minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập.

Đồng thời, từng ủy viên phải kiên quyết chống lạm quyền, lộng quyền, tham vọng quyền lực; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách để trục lợi; lợi ích cục bộ, thông đồng, thỏa hiệp, tạo cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp".

Cùng với đó, chống việc can thiệp không đúng thẩm quyền vào công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…

Dự thảo cũng chỉ rõ, kiên quyết chống lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng; liên kết lập "sân sau", "lợi ích nhóm"; dung túng, bao che, móc ngoặc, thông đồng với doanh nghiệp để trục lợi.

Việc sử dụng tiền, tài sản của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm giàu bất chính, vụ lợi như mua đất, xây nhà, cho người thân du học, đi công tác, du lịch nước ngoài, chơi golf, tiêu dùng xa xỉ... cũng phải kiên quyết chống.

Kiên quyết chống việc để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình can thiệp, chi phối, thao túng các công việc của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như công tác cán bộ, xin dự án, cấp đất, đấu thầu, mua cổ phần...

Dự thảo quy định cũng nêu rõ việc kiên quyết chống sống xa hoa, phô trương, ngạo mạn, coi thường pháp luật, sa vào các tệ nạn xã hội; Đầu tư tài chính, mua bất động sản ở nước ngoài.

Vấn đề chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cũng là một trong những nội dung mà từng ủy viên phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống.

Kiên quyết chống can thiệp, gây áp lực trong công tác cán bộ, nhất là lợi dụng quy trình để bổ nhiệm, bố trí người nhà, "cánh hẩu" vào các vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý và nơi có nhiều lợi ích.

56 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật

Trong nội dung dự thảo quy định nêu gương cũng cho biết thời gian gần đây, một số cán bộ lãnh đạo thiếu gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thậm chí vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Vũ Huy Hoàng là một trong cán bộ diện Uỷ viên Trung ương bị kỷ luật - Ảnh: Thắng Nam

Cụ thể, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã có 56 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 11 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, khai trừ 1 nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Vì vậy, cần có một quy định của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện các quy định nêu gương và chủ yếu tập trung xác định cụ thể trách nhiệm nêu gương của ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng.

Thế Dũng