Toàn quận cũng có gần 40.000/42.200 lao động được giao kết hợp đồng. Qua phối hợp kiểm tra, hiện có 239 DN nợ gần 1,2 tỉ đồng BHXH. Trong năm, CNVC-LĐ cũng đã thực hiện 137 công trình thi đua, tiết kiệm, làm lợi cho các DN 6,4 tỉ đồng.

Cũng tại hội nghị, LĐLĐ quận đã phát động phong trào thi đua với một số chỉ tiêu: Phấn đấu 100% CNVC-LĐ đủ điều kiện được giao kết HĐLĐ và tham gia BHXH; 50% DN NQD tổ chức hội nghị người lao động...

N. Dương