Để bảo vệ quyền thụ hưởng của người lao động, thời gian qua, BHXH TP đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tổ chức thanh tra pháp luật về BHXH, BHYT; đăng tải danh sách đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng và số tiền nợ trên 300 triệu đồng lên các phương tiện thông tin đại chúng; gửi thư mời cho 385 đơn vị nợ quá 50 triệu đồng từ 3 tháng trở lên để đôn đốc, nhắc nhở, lập biên bản yêu cầu trích nộp các khoản bảo hiểm theo quy định.

Kết quả: Đến nay, đã có 126 đơn vị khắc phục tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN tổ cộng 105,2 tỉ đồng.

M.Chi