Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm được đặc biệt quan tâm, số lượng và hiệu quả người được tư vấn, giới thiệu việc làm tăng theo từng năm và chiếm tỉ lệ khá cao so với số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (trên 96,8% so với số người hưởng trợ cấp thất nghiệp). Năm 2018, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.390.429 lượt, tăng hơn 10 lần so với số được tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2010. Đến nay, đã có trên 180.000 người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, nhiều người thất nghiệp sau khi tham gia các khóa học nghề đã có việc làm và ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, qua 10 năm thực hiện, chính sách BHTN vẫn nặng về giải quyết hậu quả, nhẹ về các giải pháp phòng ngừa.

K.An