Các Công đoàn cơ sở đã đăng ký thực hiện 32 công trình, 35 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 105 sáng kiến kinh nghiệm, góp phần tiết kiệm và làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp 11,3 tỉ đồng. Có 5 tập thể được LĐLĐ TP HCM tặng cờ vững mạnh xuất sắc, 28 tập thể và 33 cá nhân được tặng bằng khen.

2.450 công nhân được nâng bậc thợ - Ảnh 1.
C.Hường