Ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, khẳng định thực tiễn cách mạng hơn 75 năm qua do Đảng lãnh đạo đã thể hiện sức sống kỳ diệu của tư tưởng Hồ Chí Minh và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Đoàn kết là một lực lượng vô địch đã giúp Cách mạng Tháng Tám thành công, chống Mỹ thắng lợi, giành lại hòa bình độc lập. Ngày nay, Đảng khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua các thời kỳ cách mạng, dù với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng Mặt trận Dân tộc Thống nhất VN luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước, gắn bó mật thiết với nhân dân, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, cho biết TP luôn phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ các cấp, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận và các đoàn thể vững mạnh về mọi mặt, khắc phục tính hình thức của tổ chức ở cơ sở là điều mà Đảng bộ TP đã và đang tiếp tục làm trong thời gian qua. Ông Lê Hoàng Quân cũng đặc biệt nhấn mạnh đến thành tựu và ý nghĩa của cuộc vận động vì người nghèo mà mặt trận các cấp đang phát động. Hơn 5 năm qua, người dân đã đóng góp 2.500 tỉ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần rất lớn cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nghèo trên cả nước.

H.Hiệp