Cán bộ Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn hướng dẫn lỹ thuật trồng lúa cho bà con nông dân    ẢNH: SAGRI
Cán bộ Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn hướng dẫn lỹ thuật trồng lúa cho bà con nông dân ẢNH: SAGRI

Nội dung thi đua tập trung đẩy mạnh phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến; phấn đấu có 30 sáng kiến, công trình, sản phẩm mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm qua, có 34 CĐ cơ sở hưởng ứng các phong trào thi đua do CĐ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn phát động. Kết quả, có 92 sáng kiến, công trình mới được thực hiện. Tổng giá trị của các công trình, sáng kiến ước tính trên 10 tỉ đồng, tiết kiệm và làm lợi khoảng 5 tỉ đồng.

N.Hà