Một trong các phong trào được xem là mũi nhọn là phong trào thi đua lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng, hiệu quả. Năm năm qua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có 3.200 sáng kiến, cải tiến làm lợi cho Nhà nước hơn 40 tỉ đồng. Nhiều cá nhân, đơn vị được Tổng LĐLĐ tặng bằng lao động sáng tạo và nhiều bằng khen của các bộ, ngành Trung ương như: Công ty Công nghệ Miền Trung, các anh Nguyễn Xuân Tường, Trương Ngọc Thành (Công ty Công nghệ Miền Trung), Phạm Cường Thịnh (giáo viên Trường Trung học Thủy lợi TW 2)...
Tr.Hân