Kể từ 1-7-2019 nhiều thay đổi mới về tiền lương, tăng mức hưởng BHXH, những đổi mới về tuyển dụng, nâng ngạch công chức và những điều cấm mà cán bộ, công chức, viên chức cần nắm sau đây:

Tăng lương cơ sở 

- Ngày 9-5-2019 Chính phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1-7/2019 mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên thành 1.490.000 đồng/tháng.

- Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-7-2019.

- Lương cơ sở tăng từ 1/7 tác động không nhỏ đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, dưới đây là hàng loạt các mức tăng mà đối tượng nêu trên cần biết:

1/ Tăng mức lương thực nhận

2/ Tăng mức phụ cấp hiện hưởng

3/ Tăng tiền lương tháng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất

4/ Tăng mức đóng BHYT

5/ Tăng trợ cấp thai sản

6/ Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản

7/ Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

8/ Tăng trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi bị suy giảm từ 31% trở lên khả năng lao động)

9/ Tăng trợ cấp 01 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi bị suy giảm từ 5% - 30% khả năng lao động)

 4 thay đổi về tuyển dụng, ký kết hợp đồng và đền bù chi phí đào đạo đối với viên chức - Ảnh 1.

10/ Tăng trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

11/ Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

12/ Tăng trợ cấp mai táng

13/ Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng

14/ Tăng mức hưởng lương hưu hằng tháng

15/ Tăng mức hưởng trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu

16/ Tăng mức hưởng BHXH 1 lần.

Về tuyển dụng, ký kết hợp đồng và đền bù chi phí đào đạo đối với viên chức

Theo đó thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2012/ TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. Nội dung cụ thể như sau:

* Quy định về Thông báo tuyển dụng viên chức (Điều 3 trong Thông tư 15 được sửa đổi, bổ sung) như sau:

1. Thông báo tuyển dụng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải được đăng tải trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng là báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời được đăng tải trên trang điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

2. Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:

a) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

b) Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm

c) Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển; số điện thoại di động hoặc điện thoại cố định của bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

3. Khi có thay đổi về nội dung thông báo tuyển dụng thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải thực hiện việc công khai thông báo tuyển dụng bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Quy định về Hợp đồng làm việc xác định thời hạn (Điều 11 trong Thông tư 15 được sửa đổi, bổ sung) như sau:

1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức, theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Đối với các trường hợp đăng ký dự tuyển vào viên chức trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, nếu được tuyển dụng vào viên chức thi thực hiện ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp xảy ra tranh chấp trong thực hiện hợp đồng làm việc, người được tuyển dụng trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao chưa đủ 18 tuổi được người đại diện theo pháp luật của mình thay mặt giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng làm việc.

3. Căn cứ vào nhu cầu công việc, yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp được tuyên dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời hạn cụ thể để ký hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên những không vượt quá 36 tháng.

* Quy định về Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (Điều 12 trong Thông tư 15 được sửa đổi, bổ sung) như sau:

 4 thay đổi về tuyển dụng, ký kết hợp đồng và đền bù chi phí đào đạo đối với viên chức - Ảnh 2.

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP hoặc trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức, theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

* Quy định về chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyến công tác đến cơ quan, đơn vị khác (Khoản 1, Điều 14 trong Thông tư 15 được sửa đổi, bổ sung) như sau:

1. Khi viên chức chuyển đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp đang làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và không giải quyết chế độ thôi việc.

T.Ngôn