Năm 2009, nhờ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, các cấp CĐ TP đã phổ biến pháp luật cho 250.000 công nhân. Đặc biệt, đã có 53 CĐ cơ sở xây dựng tủ sách pháp luật tạo điều kiện cho CNVC-LĐ cập nhật, nâng cao kiến thức để tự bảo vệ.

K.Linh