68% lao động có trình độ trung cấp trở lên

Phong trào học tập, nâng cao trình độ mọi mặt cho CNVC-LĐ cũng được đẩy mạnh. Hiện cán bộ CĐ cơ sở và trên cơ sở có trình độ đại học trở lên chiếm 87,7% (trong đó có 2 tiến sĩ và 32 thạc sĩ), người lao động có trình độ từ trung cấp trở lên chiếm 68% (48 tiến sĩ, 186 thạc sĩ, 1 giáo sư và 15 phó giáo sư).

N.Hà