Tổng đầu tư của dự án là 9,2 triệu USD, trong đó có 8 triệu USD vốn ODA viện trợ không hoàn lại do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức Lao động quốc tế.

Dự án triển khai trong 60 tháng (bắt đầu từ tháng 12-2014) với mục tiêu hỗ trợ việc phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em thông qua việc tổ chức các mô hình can thiệp về dạy nghề và tạo việc làm, ngăn chặn trẻ bị lạm dụng, bóc lột sức lao động.

N.Duy