Thực hiện Nghị định số  38/2019/NĐ-CP  ngày  9-5-2019  của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,  viên chức và lực lượng vũ trang.  Theo đó mức lương cơ sở  từ ngày  1-7-2019  là 1.490.000 đồng/tháng.

Để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo đúng qui định (kể cả trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 1-7-2019 nhưng ra viện từ ngày 1-7-2019),  BHXH TP HCM đã thông báo đến các cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Cụ thể

Áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT  - Ảnh 1.

1. Người có thẻ đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn  223.500 đồng tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả .

2.  Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là  67.050.000 đồng, tương đương 45 tháng lương cơ sở.

3.  Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 8.940.000 đồng (tám triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

4. Các quy định trên được thực hiện từ ngày 1-7-2019.

K,An Ảnh; HOÀNG TRIỀU