Điều cần làm ngay, như Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói, là Quốc hội và Chính phủ phải sớm xây dựng các chính sách kinh tế - xã hội đối với từng vùng, từng địa bàn, từng địa phương. Đặc biệt là kế hoạch phát triển để nâng cao mức sống vật chất tinh thần của đồng bào. Và các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cùng tham gia để có chính sách phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng nơi. Một vấn đề mà chúng tôi rất quan tâm đó là trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức Nhà nuớc phải có các dự án cụ thể; đồng thời không ngừng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý để các dự án phục vụ dân sinh đạt hiệu quả cao nhất. Tất nhiên, bao trùm trên tất cả đó là trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Nghị quyết 7 đã nêu rõ là phải trọng dân, gần dân, hiểu dân, học ở nhân dân, có tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Để không xa dân trong mỗi hành động của mình, bao giờ cán bộ, đảng viên cũng hành xử trên cơ sở đã lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Một điều không thể không nói tới, đó là việc tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ. Ở đây, vai trò giám sát của nhân dân cần được quan tâm đúng mức. Mặt trận và các tổ chức thành viên cần góp phần tham gia thực hiện các dự án kinh tế - xã hội ở cơ sở. Trong đó vai trò của thanh tra nhân dân là hết sức quan trọng, cấp ủy và chính quyền cơ sở cần tạo điều kiện thật tốt để thanh tra nhân dân hoàn thành nhiệm vụ được giao.

P.Khiết ghi