Theo các đại biểu, phần lớn nội dung chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân còn sơ sài, chưa xác định nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể. Một số thủ trưởng ở các đơn vị chưa quan tâm đến hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, xem đây là phần việc của tổ chức CĐ dẫn đến công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và chất lượng hội nghị không đạt yêu cầu đặt ra. Tại các hội nghị, các ý kiến đóng góp chủ yếu tập trung vào việc đòi quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, rất ít các giải pháp, hiến kế thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Trong năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp, tính đến ngày 31-12-2015, có 114/205 thuộc CĐ Viên chức tổ chức hội nghị cán bộ công chức (đạt tỉ lệ 55,6%).

Tin-ảnh: N.Hà