Theo đó, đối với các đơn vị sử dụng lao động, để gia hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2023, đơn vị phải nộp tiền BHXH, BHYT của tháng 12-2022 trước ngày 25-12-2022. Trường hợp đến hết ngày 31-12-2022, nếu đơn vị còn nợ tiền BHXH, BHYT tháng 12-2022 thì chưa được gia hạn thẻ BHYT cho người lao động.

Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, thực hiện việc chuyển tiền và nộp hồ sơ mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023 trước ngày 25-12-2022 để thẻ BHYT có giá trị từ ngày 1-1-2023.

A.Khánh