Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại Công văn 4356/BYT-KHTC, các đối tượng có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19. Mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19 được Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện như sau: xét nghiệm vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR (quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT) là 734.000 đồng/mẫu xét nghiệm; đối với trường hợp xét nghiệm mẫu đơn là 734.000 đồng/mẫu xét nghiệm; đối với mẫu gộp, mức giá lấy và bảo quản bệnh phẩm là 100.000 đồng/mẫu. Mức giá thực hiện xét nghiệm bằng 634.000 đồng/mẫu chia cho số lần mẫu gộp. Trường hợp gộp mẫu nếu phát hiện dương tính, phải tiếp tục thực hiện các xét nghiệm mẫu đơn thì chi phí xét nghiệm được tính tiếp theo trường hợp mẫu đơn.