Bình đẳng giới còn hình thức

Nhiều đại biểu cho rằng Luật Bình đẳng giới ban hành năm 2006 nhưng đến nay vẫn chưa đi vào thực tiễn đời sống. Trên nền tảng văn hóa phương Đông, nhận thức về bình đẳng giới giữa các tầng lớp xã hội, ngành nghề, độ tuổi còn cách biệt.

Đặc biệt, các đại biểu nhận định bình đẳng giới còn khẩu hiệu, hô hào chứ chưa trở thành nền nếp tư duy khi nghiên cứu, đánh giá và đề xuất chính sách. Định kiến về giới tiếp tục là một thách thức lớn, trong đó có cả định kiến giới từ chính phụ nữ.

H.Đào