Dự thảo đề xuất DMNN Việt Nam gồm 5 cấp: Cấp 1 (cấp độ kỹ năng) thể hiện mức độ phức tạp trong việc thực hiện nhiệm vụ; từ cấp 2 đến cấp 5 (kỹ năng chuyên môn) gồm lĩnh vực chuyên môn (tương ứng nhóm ngành nghề đào tạo) mà công việc đòi hỏi, công cụ máy móc đã sử dụng, nguyên liệu vật liệu dùng trong sản xuất và loại sản phẩm, dịch vụ đã làm ra.

Cần ban hành điều kiện thực tế về lao động theo nghề - Ảnh 1.

Danh mục nghề nghiệp cần được ban hành để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam

Nội dung của DMNN Việt Nam giải thích rõ các nghề, gồm: mô tả chung, nhiệm vụ chủ yếu, ví dụ, loại trừ. Theo Bộ KH-ĐT, ở nước ta hiện nay, DMNN chưa được ban hành dưới dạng văn bản pháp quy mà chỉ được ban hành cùng các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở để áp dụng.

Xuất phát từ hạn chế đó, DMNN Việt Nam cần được ban hành để phù hợp với điều kiện thực tế, sử dụng trong công tác thống kê và làm cơ sở để biên soạn thông tin thống kê về lao động theo nghề.

Bộ KH-ĐT cho biết DMNN Việt Nam được xây dựng trên cơ sở thống nhất hoàn toàn đến cấp 4 của Phân loại chuẩn quốc tế về nghề nghiệp 2008 (ISCO 2008) phiên bản 2012 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Tin-ảnh: G.Nam