Trong các văn bản pháp luật cũng có quy định những việc người thân của cán bộ, công chức không được làm.

Một số việc không được làm tại cơ quan

Theo khoản 3, điều 20 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý các công việc về: Tổ chức nhân sự; Kế toán; Thủ quỹ; Thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. Giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức đơn vị đó.

Cán bộ, công chức cần lưu ý người thân những việc cần phải tránh - Ảnh 1.

Trong các văn bản pháp luật cũng có quy định những việc người thân của cán bộ, công chức không được làm

Do đó, cán bộ, công chức là người đứng đầu hoặc cấp phó của cơ quan, đơn vị cần lưu ý thông tin này tránh bố trí người thân của mình vào làm việc trong cơ quan, đơn vị trái quy định.

Theo đó, điều 83 Nghị định 59/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng quy định, phạt cảnh cáo đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lần đầu có hành vi bố trí vợ hoặc chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

Nếu người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có hành vi như trên đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo mà còn vi phạm thì sẽ bị cách chức.

Mặt khác, người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử lý như sau: Khiển trách đối với người lần đầu có hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết công việc; sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cảnh cáo đối với người có hành vi nhũng nhiễu, người sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà đã bị xử lý bằng hình thức khiển trách; người tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác trong nước và nước ngoài về công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết. Cách chức hoặc buộc thôi việc đối với người tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác. Cách chức hoặc buộc thôi việc đối với người thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Những điều cần phải tránh

Tương tự, khoản 4, điều 20 của Luật Phòng, chống tham nhũng cũng quy định cán bộ, công chức là người đứng đầu, cấp phó của cơ quan Nhà nước không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con của mình kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý Nhà nước.

Việc không kinh doanh trong lĩnh vực cán bộ, công chức trực tiếp quản lý chỉ hạn chế đối với vợ hoặc chồng, bố, mẹ và con của cán bộ, công chức; không bị hạn chế với những người thân khác như anh, chị, em ruột.

Cán bộ, công chức cần lưu ý người thân những việc cần phải tránh - Ảnh 2.

Cán bộ, công chức cần phải tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về việc nhận quà tặng để họ hàng, người thân của mình biết và thực hiện theo đúng quy định.

Nghị định 59/2019 quy định, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước cũng sẽ bị cách chức.

Theo khoản 5, điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp Nhà nước thì không được ký hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột.

Đồng thời, doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ, chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của đối tượng cán bộ, công chức nêu trên cũng không được tham dự các gói thầu của doanh nghiệp Nhà nước mà cán bộ, công chức này quản lý.

Theo Nghị định 59/2019, nếu hành vi đó mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử lý khiển trách với vi phạm lần đầu, nếu tái phạm thì bị cảnh cáo.

Việc cán bộ, công chức nhận tiền, quà biếu là hiện vật, dịch vụ, quyền sử dụng đất… của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến hoạt động công vụ của mình được coi là trái quy định.

Đặc biệt theo điều 5 của Quyết định 64/2007/QĐ-TTg, việc cán bộ, công chức nhận quà thông qua cá nhân khác, kể cả là người thân của mình, cũng bị coi là vi phạm.

Do đó, cán bộ, công chức cần phải tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về việc nhận quà tặng để họ hàng, người thân của mình biết và thực hiện theo đúng quy định.


H.Lê