Tỉ lệ CBCC được nâng bậc lương trước thời hạn trong 1 năm từ không quá 10% tổng số CBCCVC thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

Nghị định cũng bổ sung quy định nâng lương đối với sĩ quan cấp tướng thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân, thời hạn nâng lương của cấp bậc quân hàm thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng và đại tướng là 4 năm.

B.Nghi