Đời sống, việc làm CNVC-LĐ tương đối ổn định; thu nhập bình quân tăng từ 700.000 đồng/người/tháng lên 1 triệu đồng/người/tháng. Nhiệm kỳ qua, từ đề xuất của các CĐ cơ sở, các doanh nghiệp đã đầu tư 50 tỉ đồng/năm cho công tác bảo hộ lao động; tổ chức khám chữa bệnh cho 79.000 lượt CNVC-LĐ; trợ vốn 165 tỉ đồng cho 29.500 hộ gia đình CNVC-LĐ nghèo làm kinh tế phụ gia đình. Qua vận động của CĐ ngành, CNLĐ đã đóng góp 7,8 tỉ đồng xây 695 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho con CNLĐ nghèo. Nhiệm kỳ tới, CĐ Cao su VN xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp với doanh nghiệp đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ học vấn cho CNVC-LĐ; duy trì hoạt động các quỹ trợ vốn, quỹ tương trợ nội bộ; vận động CNVC-LĐ hưởng ứng phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo. 

K.Chi