Các đại biểu quốc tế và trong nước đều cho rằng, hiện VN đang chuyển dần từ xóa đói giảm nghèo sang xóa đói giảm nghèo bền vững, hướng dần về an sinh xã hội. Một trong những mô hình tín dụng nhỏ thành công điển hình là Quỹ CEP, đóng góp tích cực vào phát triển cộng đồng và hội đủ những yêu cầu hoạt động bền vững. Theo giáo sư Muhammad Yunus, người sáng lập Ngân hàng Grameen (Bangladesh), trước những thách thức lớn về sự tồn tại và phát triển, cần có khung pháp lý về hoạt động tài chính vi mô. Mục tiêu thiên niên kỷ là năm 2015, giảm phân nửa số người nghèo đói trên toàn cầu.

Trong chương trình hội thảo, các đại biểu sẽ tham quan các mô hình tín dụng và tiết kiệm của Quỹ CEP cho dân nhập cư, người sống trên kênh rạch, tín dụng và tiết kiệm nhằm tạo thu nhập.

B. Phan