Chỉ trả lương, không thưởng

Bà Nguyễn Thị Phương, giám đốc công ty, trả lời: Đúng là khi phỏng vấn, công ty có hứa trả 12 triệu đồng/tháng. Số tiền 12 triệu đồng gồm tiền lương và thưởng. Do chị Kim chưa thật xuất sắc trong công việc nên công ty chỉ trả tiền lương mà không có thưởng.