Chi trả trợ cấp qua thẻ ATM

Theo đó, các đơn vị chi trả lương qua tài khoản cá nhân NLĐ có trách nhiệm cung cấp số tài khoản, tên (cả chi nhánh) của ngân hàng cho cơ quan BHXH nơi đang thu BHXH. Riêng các đơn vị chưa thực hiện trả lương qua tài khoản cần thông báo để NLĐ chủ động mở tài khoản và cung cấp số tài khoản, tên (kể cả chi nhánh) của ngân hàng cho đơn vị tập hợp chuyển cơ quan BHXH. Trường hợp chưa có số tài khoản hoặc cá nhân đề nghị được hỗ trợ mở tài khoản thì đơn vị liên hệ với ngân hàng nơi đang mở tài khoản thu BHXH để đề nghị. Cơ quan BHXH thanh toán toàn bộ chi phí mở tài khoản.

Nếu đơn vị không hỗ trợ mở tài khoản cho NLĐ thì thông báo cho cơ quan BHXH (bằng văn bản), cơ quan BHXH sẽ chỉ định ngân hàng mở thẻ và thanh toán chi phí mở tài khoản. Tài khoản NLĐ được cơ quan BHXH sử dụng để chi trả trợ cấp ngắn hạn và các loại trợ cấp BHXH khác.

Trực Ngôn