Theo quy định tại khoản 3 điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ. Đồng thời theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật BHXH thì NLĐ tham gia BHXH được cấp và quản lý sổ BHXH.

Chốt sổ BHXH khi đổi chỗ làm - Ảnh 1.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH

NLĐ nếu chưa chốt được sổ BHXH và chưa được trả sổ do công ty trước đó còn nợ tiền BHXH thì chủ động liên hệ với công ty cũ để được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tin-ảnh: T.Hương