Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam, trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, phương thức nộp BHXH một lần chỉ áp dụng cho loại hình BHXH tự nguyện. Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ quy định người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: đóng hằng tháng; đóng 3 tháng/lần; đóng 6 tháng/lần; đóng 12 tháng/lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại điểm e. Năm nay, chị 44 tuổi, đã đóng BHXH 11 năm. Theo quy định nêu trên, chị có thể tham gia và đóng BHXH tự nguyện theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ nêu trên. Do chị chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định (nam đủ 60, nữ đủ 55) nên chị không thể thực hiện phương thức đóng một lần cho 10 năm còn thiếu để hưởng lương hưu.