Phạm Ngọc Mai (maingocpham2213@gmail.com) hỏi: "Tôi có tham gia BHYT ở trường ĐH và vẫn còn hạn sử dụng. Mới đây, tôi ký hợp đồng lao động với công ty và được tham gia BHYT bắt buộc. Vậy tôi có được lấy lại số tiền BHYT đã đóng ở trường nhưng còn nhiều tháng chưa sử dụng không?".

BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ khoản 7 điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại điều này. Mặt khác, theo quy định tại điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó sẽ được hoàn trả tiền BHYT từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng. Như vậy, sau khi thẻ BHYT bắt buộc được cấp, đề nghị chị Mai mang thẻ BHYT tự nguyện về nơi cấp thẻ để lập thủ tục hoàn trả BHYT theo quy định.