Nội dung phối hợp tập trung vào việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chương trình mục tiêu 3 giảm cho CNVC-LĐ; giáo dục cảm hóa và tổ chức đào tạo, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên sau cai nghiện; giải quyết tranh chấp lao động để tránh xảy ra ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp.

T.Nga