Các CĐ cấp trên tổ chức cho CĐ cơ sở đăng ký cụ thể số lượng người tham gia các hoạt động: “Gặp gỡ đối thoại”, “Giờ thứ 9”, “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Cùng công nhân vượt khó”, “Bàn tay vàng”, “Cải thiện bếp ăn, chất lượng bữa ăn giữa ca”, “Công trình xây dựng, sửa chữa nhà trọ, nhà lưu trú cho công nhân”, “Xây dựng, sửa chữa nhà giữ trẻ cho con công nhân”...

Các cấp CĐ tổng hợp kết quả đăng ký gửi về LĐLĐ TP trước ngày 10-4.

H.Đào