Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời vướng mắc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được xác định trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động.

Tại thời điểm ngày 30-9-2021 người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội nên:

Vẫn được coi là đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp  nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đang nghỉ thai sản vẫn được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 - Ảnh 1.

Như vậy, đối tượng được hỗ trợ bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản,... trong thời gian từ ngày 1-1-2020 đến ngày 30-9-2021 cũng như trước ngày 1-1-2020).

Trước đó, ngày 6-10-2021, BHXH Việt Nam có Công văn 3138/BHXH-CSXH đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sớm nghiên cứu, hướng dẫn với nhóm đối tượng nêu trên để Bảo hiểm xã hội Việt Nam có cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.

Điều kiện nhận tiền hỗ trợ do tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương mới nhất

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP (nay được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 126/NQ-CP) cụ thể như sau:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tính từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 và thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19;

- Do người sử dụng lao động tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16 hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch Covid-19

Hỗ trợ một lần như sau:

- Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người;

- Từ 1 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người.

Như vậy, chính sách hỗ trợ tiền mặt cho lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng hưởng chính sách là "người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc" chứ không quy định cụ thể làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục,... như quy định tại Nghị quyết 68 .

K,An