Từ thực tiễn phong trào, các cấp Công đoàn (CĐ) đã linh hoạt, sáng tạo và cụ thể hóa thành các phong trào phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực cụ thể. Từ đó, nữ CNVC-LĐ xác định rõ ý thức trách nhiệm của mình trong công việc, tận tụy, gương mẫu, có nhiều đề tài khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đạt năng suất, chất lượng hiệu quả cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Tại tọa đàm, nhiều đại biểu cho rằng phong trào phát triển chưa đồng đều, tập trung chủ yếu trong đội ngũ nữ CNVC-LĐ khối hành chính sự nghiệp, khối giáo dục; riêng đối với các doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước, DN tư nhân, DN 100% vốn nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. Vì vậy cần có các giải pháp để phong trào thi đua ngày càng phát triển và thiết thực, hiệu quả hơn nữa.

V.Duẩn