Các hoạt động sẽ tập trung vào lĩnh vực an toàn điện, hóa chất, an toàn thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, các lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trong tuần lễ quốc gia, LĐLĐ quận sẽ tổ chức tuyên truyền về AT-VSLĐ cho CNVC-LĐ và chủ doanh nghiệp bằng nhiều hình thức như hội thi, treo băng rôn, pano cổ động… LĐLĐ quận cũng chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp đẩy mạnh tự kiểm tra, cải thiện môi trường làm việc; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành giám sát, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện AT-VSLĐ; diễn tập PCCN tại các đơn vị đông lao động; tổ chức thăm hỏi CNVC-LĐ bị tai nạn lao động.

T.Nga