Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương quán triệt sâu rộng vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là các nội dung mới trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật BHXH sửa đổi năm 2014, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Bộ Luật Hình sự sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành. BHXH các tỉnh, thành phố có thể lựa chọn những hình thức như: tổ chức hội thi tìm hiểu về pháp luật; giao lưu, trao đổi về các nội dung pháp luật theo chuyên đề cụ thể; đối thoại với tổ chức, cá nhân về những vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.


Đối thoại về những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách BHXH là mục tiêu ngày Pháp luật Việt Nam hướng đến

Đối thoại về những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách BHXH là mục tiêu ngày Pháp luật Việt Nam hướng đến

BHXH lưu ý việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Tuần lễ cao điểm diễn ra từ ngày 7 đến 12-11.

Tin-ảnh: T.Ngôn