Tuy nhiên, do khối lượng công việc ở cơ sở rất nặng nề nên TP kiến nghị Chính phủ cho tăng số lượng cán bộ công chức lên 47 người đối với phường loại I, 43 người đối với phường loại II và có chế độ trợ cấp nghỉ việc đối với cán bộ phường, xã, thị trấn.

Tr.Hoàng