Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức được xây dựng nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác cán bộ; giải quyết dứt điểm các khó khăn, tồn tại từ thực tiễn thực hiện; bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền, gắn việc thực hiện quyền hạn đi đôi với trách nhiệm.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Dự thảo bổ sung quy định về "Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức" như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm, nhưng quyết định kỷ luật đảng và hành chính được ban hành trong 2 năm khác nhau thì hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật chỉ tính làm căn cứ xếp loại chất lượng ở 1 năm đánh giá.

Lý do của đề xuất này là bổ sung làm rõ nguyên tắc đã bị xử lý kỷ luật thì đương nhiên không hoàn thành nhiệm vụ, kể cả trường hợp bị xử lý kỷ luật về hành vi không liên quan đến hoạt động công vụ. Giải quyết vướng mắc ở một số bộ, ngành, địa phương, theo đó hiệu lực của Quyết định xử lý kỷ luật đảng, đoàn thể và chính quyền có thể trong 2 năm khác nhau thì cũng chỉ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ ở 1 năm đánh giá về cùng một hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Đề xuất bổ sung một số trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 1.

Cụ thể, dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 về "Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật" như sau: Cán bộ, công chức, viên chức là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc cán bộ, công chức, viên chức là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường người có hành vi vi phạm yêu cầu được xem xét xử lý kỷ luật.

Theo Bộ Nội vụ, bổ sung "trừ trường hợp theo yêu cầu của người bị xử lý kỷ luật" là cần thiết, bởi vì trong nhiều trường hợp đối với người sinh con thứ 3 muốn thực hiện việc xử lý kỷ luật ngay vì liên quan đến thời hạn 12 tháng sau khi có quyết định xử lý kỷ luật. Theo Quy định số 102/QĐ-TW về xử lý kỷ luật đảng viên quy định chưa xử lý kỷ luật đối với trường hợp đang nghỉ thai sản (6 tháng), do đó việc sửa đổi quy định này sẽ bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện.

A.Chi