Theo ông Phúc, mục tiêu của việc sửa đổi lần này là thúc đẩy BHYT toàn dân, mở rộng đối tượng, cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT nhằm đạt mục tiêu tăng tỉ lệ dân số tham gia BHYT. Đồng thời, đề xuất điều chỉnh quyền lợi BHYT, trong đó mở rộng phạm vi, quyền lợi người tham gia, đưa BHYT bổ sung (phi lợi nhuận) vào Luật BHYT; đa dạng hóa các loại hình cơ sở cung ứng dịch vụ y tế, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở.

Dự thảo Luật BHYT sửa đổi cũng đề xuất việc nhà nước, chủ sử dụng lao động sẽ hỗ trợ đóng một phần BHYT cho thân nhân người lao động, với mục tiêu khuyến khích, tạo điều kiện thực hiện BHYT toàn dân. Đối với hộ gia đình, dự thảo luật cũng quy định mức đóng từ người thứ 2 trở đi bằng 80% người thứ nhất thay vì mức giảm trừ lũy tiến như hiện nay. Một điểm đáng chú ý nữa là dự thảo luật cho phép đóng BHYT một lần cho nhiều năm và cải cách thủ tục tham gia thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Ngoài ra, người tham gia BHYT được quyền mua thêm các gói BHYT bổ sung để được hưởng gói quyền lợi bổ sung ngoài quyền lợi của BHYT bắt buộc. Theo quy định, mức đóng BHYT tối đa là 6% lương cơ sở. Ở giai đoạn hiện nay, mức đóng BHYT là 4,5 % mức lương cơ sở. 

D.Thu