Đề xuất mới nhất về số tiền trợ cấp 1 lần khi sinh con

Căn cứ quy định tại Luật BHXH 2014 thì lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con; trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, có thể thấy hiện nay mức trợ cấp một lần khi sinh con sẽ được tính bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

Tuy nhiên, theo dự thảo Luật BHXH sửa đổi mới nhất thì mức trợ cấp 1 lần khi sinh con sẽ không được tính theo mức lương cơ sở nữa, mà mức trợ cấp 1 lần khi sinh con được đề xuất với mức cố định là 3.600.000 đồng cho mỗi con. Đồng thời, đề xuất mức trợ cấp một lần khi sinh con sẽ được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.


Đề xuất mới nhất về đối tượng được trợ cấp 1 lần khi sinh con

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi mới nhất đề xuất về đối tượng được trợ cấp 1 lần khi sinh con như sau:

- Lao động nữ sinh con đủ điều kiện quy định theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 55 của Dự thảo thì được trợ cấp một lần khi sinh con.

Trường hợp lao động nữ sinh con nhưng chỉ có cha đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 55 của Dự thảo thì cha được trợ cấp một lần.

- Lao động nữ mang thai hộ đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 55 của Dự thảo thì được trợ cấp một lần khi sinh con.

Đề xuất mới nhất về số tiền trợ cấp 1 lần khi sinh con - Ảnh 2.

Trường hợp lao động nữ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện thì người mẹ nhờ mang thai hộ đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con được trợ cấp một lần.

Trường hợp lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện quy định thì người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm lao động nữ mang thai hộ sinh con được trợ cấp một lần.

Trường hợp lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện quy định thì người chồng của lao động nữ mang thai hộ đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm lao động nữ mang thai hộ sinh con được trợ cấp một lần (Hiện hành không có quy định này).

Đề xuất mới về thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nam

Theo Khoản 2 Điều 58 của Dự thảo thì lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- Tối đa 5 ngày làm việc (hiện hành quy định cứng là 05 ngày làm việc).

- Tối đa 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi (hiện hành quy định cứng là 7 ngày làm việc).

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ tối đa 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc (hiện hành quy định cứng là 10 ngày làm việc khi vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc).

- Trường hợp vợ sinh đôi mà phải phẫu thuật thì được nghỉ tối đa 14 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên phải phẫu thuật thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc (hiện hành quy định trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc).

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 60 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con; trường hợp người lao động nghỉ nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng phải trong khoảng thời gian 60 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời gian quy định (hiện hành quy định trong khoảng thời gian 30 ngày).

An Khánh