Theo quy định hiện hành, viên chức đáp ứng đầy đủ điều kiện sẽ được chuyển sang công chức. Vậy có trường hợp ngược lại?

Điều kiện

Khoản 9 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức nêu rõ: Công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này.

Đồng thời, quá trình cống hiến, thời gian công tác của công chức trước khi chuyển sang viên chức được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác.

Điều kiện, trường hợp công chức chuyển sang viên chức - Ảnh 1.

Công chức có thể được chuyển sang viên chức nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật

Để hướng dẫn cụ thể điều này, tại khoản 4 Điều 42 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, Chính phủ quy định, công chức được điều động về làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức nếu đáp ứng các điều kiện sau: Có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam; Có lý lịch rõ ràng; Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái quy định của pháp luật…

Như vậy, theo các căn cứ nêu trên, có thể thấy, công chức có thể được chuyển sang viên chức nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức và hình thức chuyển từ công chức sang viên chức là điều động công chức.

Các trường hợp chuyển

Theo quy định tại khoản 10 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, điều động là việc công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Điều kiện, trường hợp công chức chuyển sang viên chức - Ảnh 2.

công chức khi chuyển sang viên chức sẽ được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

Việc điều động công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Không chỉ thế còn phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mới (căn cứ Điều 50 Luật Cán bộ, công chức).

Điều 35 Nghị định 24/2010/NĐ-CP nêu rõ, việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau: Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể; Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật; Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Khi đó, việc điều động công chức sang viên chức sẽ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân công, phân cấp quản lý công chức quyết định. Đồng thời, công chức khi chuyển sang viên chức sẽ được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (theo khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi). Lưu ý: Công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được điều động.

Theo LuatVietnam