Một  điểm giới thiệu việc làm tại TP HCM
Một điểm giới thiệu việc làm tại TP HCM

 Theo Nghị định, các hoạt động dịch vụ việc làm của DN bao gồm: Tư vấn cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ); Giới thiệu việc làm cho NLĐ, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của NSDLĐ; Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động; Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề; Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm. Trách nhiệm của DN trong hoạt động dịch vụ việc làm là thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết, các cam kết với NLĐ và NSDLĐ, người học nghề, người được tư vấn, giới thiệu việc làm. Thực hiện đúng các chế độ tài chính, các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật và bồi thường các thiệt hại do vi phạm các hợp đồng. Bên cạnh đó, theo dõi tình trạng việc làm cho NLĐ do DN giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian NLĐ thực hiện hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Ngoài ra, niêm yết công khai Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại trụ sở. Báo cáo Sở LĐ-TB-XH định kỳ 06 tháng, hằng năm hoặc đột xuất về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của DN.

Nghị định cũng nêu rõ, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép, DN nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại. Trước 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, DN có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động. DN đã được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hoạt động cho đến hết thời hạn của giấy phép được cấp. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-7-2014.

K.Linh