Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý các cấp Công đoàn (CĐ) đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để vận động đoàn viên, CNVC-LĐ và gia đình gương mẫu hạn chế hoặc không sử dụng thuốc lá. Các cơ quan đơn vị, cần đưa quy định “Cấm hút thuốc lá” vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, xem đó là tiêu chí xét thi đua hằng năm.

Các cấp CĐ cần triển khai có hiệu quả các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá và vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá.

K.Linh