BHXH Việt Nam trả lời: Điểm e khoản 1 điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ quy định: Trường hợp đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Năm nay ông 61 tuổi và nếu trên sổ BHXH đã được ghi nhận có 10 năm đóng BHXH thì ông có thể đóng BHXH tự nguyện một lần cho 10 năm còn thiếu để có đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu.