.BHXHTP HCM trả lời: Khoản 2 điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng TCTN, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng TCTN nhưng tối đa không quá 12 tháng. Do đó, nếu thời gian bạn tham gia BHTN là 16 tháng thì sẽ được hưởng 3 tháng TCTN.