BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ khoản 1 và khoản 2 điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ, công ty của bà thuộc đối tượng được hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đề nghị công ty lập văn bản đề nghị (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) gửi cơ quan BHXH nơi đang tham gia qua giao dịch điện tử hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, trường hợp chưa đăng ký giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.