Nguyễn Thị Nga (quận 2, TP HCM) hỏi: "Tôi tạm dừng đóng BHXH, BHYT bắt buộc từ ngày 1-5-2020, lý do nghỉ việc không lương 3 tháng vì dịch Covid-19. Xin hỏi, trong thời gian nghỉ việc không lương, tôi có được tham gia BHYT theo hộ gia đình không?".

- BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 3, điều 85 Luật BHXH quy định người lao động (NLĐ) không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Đồng thời, khoản 2, điều 3 Luật BHYT quy định mức đóng BHYT được xác định theo tỉ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH. Như vậy, NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương (tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng) không đóng BHXH, BHYT. Hiện tại, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT cũng chưa có quy định cụ thể về việc thực hiện BHYT đối với trường hợp của bà.