Đây là một phần trong tổng số tiền 1,8 tỉ đồng mà CĐ khối đăng ký ủng hộ, thể hiện tấm lòng của CNVC-LĐ TP đối với những khó khăn mà các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo quê hương đối diện.

Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập và hoạt động từ tháng 4-2011, nhằm hỗ trợ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho quân dân huyện Trường Sa và các chiến sĩ ở nhà giàn DK1.

M. Nguyệt